Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Thuận Nam: Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-C/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
09/05/2019 
 


Sáng ngày 09/5/2019 Ban Thường vụ huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-C/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có ông Châu Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, ông Ngô Văn Sậy, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Lê Huyền, Chủ tịch UBND huyện, ông Nguyễn Văn Thành, Nguyên Bí thư huyện ủy, lãnh đạo các ban, ngành, các Hội, đoàn thể huyện, Bí thư các chi đảng trực thuộc huyện ủy và các tập thể và cá nhân có thành tích trong 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu kết luận Hội nghị ông Ngô Văn Sậy, Phó Bí thư Thường huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị, Mặt trận và các Hội, đoàn thể chính trị-xã hội từ huyện đến cơ sở thời gian đến tiếp tục tổ chức học  tâp̣, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dâñ của cấp trên nhằm nâng cao nhâṇ thức về sự cần thiết và cấp bách của viêc̣ hoc̣ tâp̣ và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay. Tiếp tục thực hiện tốt việc đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong hệ thống các trường hoc̣ trên điạ bàn huyêṇ. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Duy trì việc đưa nội dung rà soát việc khắc phục hạn chế, thiếu sót sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, kiểm điểm cuối năm, những nội dung kế hoạch của tập thể, bản cam kết của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt đảng bộ, chi bộ định kỳ hằng tháng, 9 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam. Kịp thời phát hiện, nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình mới, cách làm hay; biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến, gương “ Người tốt, việc tốt” trong học tâp̣ và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp uỷ Đảng xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên , công chức, viên chức, theo các Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và 08- QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với hoc̣ tâp̣ và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy kết quả học tâp̣ và làm theo Bác là một tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loaị cán bô ̣, đảng viên, công chức, viên chức, tổ chức đảng; đánh giá, nhâṇ xét, điều động, bổ nhiêṃ cán bộ và bình xét thi đua, khen thưởng...

Tại Hội nghị thừa ủy quyền của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh ông Lê Huyền, Chủ tịch UBND huyện đã trao huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho ông Nguyễn Văn Thành, Nguyên Bí thư huyện ủy. Ông Ngô Văn Sậy, Phó Bí thư Thường huyện ủy đã trao giấy khen cho 10 tập thể và 13 cá nhân đã có thành tích trong 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Phan Thủy