Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Thuận Nam Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020 
22/06/2020 
 

          Chiều ngày 19/6/2020, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020.

          Tham dự có đồng chí Ngô Văn Sậy - Phó Bí thư huyện ủy, đồng chí Bùi Hữu Giáo - Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện và các học viên.

          Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới có 72 học viên ở các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. Sau thời gian 07 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; tình hình kinh kế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của huyện Thuận Nam; thông tin tình hình trong nước khu vực và thế giới…

          Qua kiểm tra, viết thu hoạch, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, trong đó 29 đạt kết quả giỏi, 35 đạt loại khá, 8 trung bình . Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện đã khen thưởng cho 07 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Ngọc Hà