Quy hoạch sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 20 quyền sử dụng đất ở tại Khu A9 thuộc Khu dân cư Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam. 
08/12/2017 
 Xem chi tiết tại đây.