Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Thuận Nam năm 2021 
27/08/2021 
 
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
TRUNG TÂM VHTT&TT HUYỆN THUẬN NAM

STT Số hiệu
văn bản
Trích yếu
Cơ quan
ban hành
File Tải về
1
213/KH-UBND

Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Thuận Nam năm 2021.
UBND huyện
213/KH-UBND.pdf

Phụ lục kèm KH 213.pdf
2 03/TB-TT.VHTT&TT

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021
Trung tâm VHTT&TT
03/TB-TT.VHTT&TT.pdf

Phiếu đăng ký.docx
3
4Hải Đăng