Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2020 
17/12/2020 
 
    Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam Thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020.


 STT  NỘI DUNG  TẢI XUỐNG
 1 Kế hoạch số 225/KH-UBND về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020.


 2 Thông báo số 540/TB-UBND về việc thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020.3 Thông báo số 215/TB-UBND về kết quả thẩm định hồ sơ và danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức cấp xã năm 2020. 1. Thông báo số 215/TB-UBND.pdf
 4 Thông báo số 216/TB-UBND về thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn vòng 2 và danh mục tài liệu, thời gian, địa điểm ôn tập, phỏng vấn đối với thí sinh dự xét tuyển công chức cấp xã năm 2020.

1.
 Thông báo 216/TB-UBND.pdf

2. Tài liệu thi kiến thức chung.rar

3. Tài liệu chuyên ngành:

 a) van phong - thong ke.rar

 b) tu phap - ho tich.rar

 c) van hoa - xa hoi.rar

 d) Tài chính kế toán (02 phần):

  + T.chính-K.toán (phần 1).rar

  + T.chính-K.toán (phần 2).rar

 e) Địa chính - Nông nghiệp -Xây dựng và Môi trường (03 phần):

  + đ.chính-N.nghiệp-x.dựng-M.trường (Phần 1).rar

  + đ.chính-N.nghiệp-x.dựng-M.trường (Phần 2).rar

  + đ.chính-N.nghiệp-x.dựng-M.trường (Phần 3).rar 

5 Thông báo số 223/TB-UBND ngày 29/7/2021 về việc điều chỉnh một số nội dung của Thông báo số 216/TB-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn vòng 2 và danh mục tài liệu, thời gian, địa điểm hướng dẫn ôn tập, phỏng vấn đối với thí sinh dự xét tuyển công chức cấp xã năm 2020. Thông báo số 223/TB-UBND.pdf
6 Quyết định 3223/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND huyện Thuận Nam về việc công bố niêm yết công khai kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2020.
Quyết định số 3223/QĐ-UBND.pdf 

       
Hải Đăng