Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2019 
13/07/2020 
 
          Ngày 18/12/2018, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện năm 2019.

        »» File Văn bản:  QĐ_875_Cong khai dự toán NSNN năm 2019.pdf
Hải Đăng