Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020 
13/07/2020 
 
          Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thuận Nam công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2020. 

          »»  File Văn bản: CV 156 - D.toán NSNN huyện 6 tháng đầu năm 2020.pdf
Hải Đăng