Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
QĐ v/v công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Thuận Nam sau khi đã được HĐND huyện quyết định thông qua (thay thế Quyết định 351 cũ). 
30/12/2017 
 


Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 351/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Thuận Nam sau khi đã được HĐND huyện quyết định thông qua.
Nội dung chi tiết xem tại đây.
Duy Tùng