Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020(10/08/2021)

Huyện Thuận Nam công khai, minh bạch  các văn bản trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019(26/06/2020)

Huyện Thuận Nam báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Công khai minh bạch trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019(08/06/2020)

          Huyện Thuận Nam đăng tải công khai minh bạch trong công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và các năm tiếp theo.

Báo cáo Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018(16/04/2019)

Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018