Chính trị - Xã hội TN
Chính trị - Xã hội TN
Phó Chủ tịch UBND huyện Diệp Minh Xuân họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ ứng phó hạn 
12/08/2020 
 

Chiều ngày 10/8/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện, Diệp Minh Xuân chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ ứng phó hạn.

Cùng dự có lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính và Kế hoạch, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Nông dân, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Thủy nông  và UBND các xã: Phước Ninh, Phước Nam, Phước Minh; đại diện UBND các xã: Cà Ná, Phước Diêm, Nhị Hà, Phước Hà

Thời gian qua các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sơ tập trung triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp ứng phó hạn hạn với mục tiêu: (1) Không để Nhân dân thiếu nước sinh hoạt; (2) Không để Nhân dân thiếu đói; (3) Không để phát sinh dịch bệnh trên người, vật nuôi do hạn hán; (4) tập trung quyết liệt chuyển đổi cây trồng, bảo vệ đàn gia súc; nhất là đã xác định địa bàn huyện thường xuyên xảy ra hạn hán nên đã chủ động hơn trong quá trình chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện; vì vậy, đã hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. Đồng thời, trong những tháng gần đây trên địa bàn huyện có những đợt mưa đã giảm bớt áp lực cho các cấp, các ngành và người dân; nhất là nguồn nước tưới cho cây trồng lâu năm, thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, quá trình thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm ngoài nguyên nhân chủ quan do các cơ quan, chuyên môn, địa phương lúng túng trong việc đề xuất nội dung, phương án hỗ trợ, xác định thiệt hại; việc kiểm tra, thẩm định và đề xuất hỗ trợ cây trồng, gia súc, nhiên liệu thiếu chặt chẽ …

Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp ứng, phó hạn trong thời gian đến. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: Khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức sản xuất trên địa bàn huyện và tổ chức họp thống nhất trước khi báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND huyện xem xét, quyết định; trong đó xác định 02 kịch bản sản xuất với nguyên tắc phải đảm bảo ưu tiên nguồn nước để thực hiện hết diện tích lúa trong vụ Đông Xuân 2020-2021; trường hợp tính toán cân đối đủ nguồn nước tưới mới tính đến việc sản xuất một số diện tích trong vụ Mùa 2020, nhưng không để phát sinh tranh chấp nguồn nước; thông báo cho người dân trên địa bàn xã biết về việc chưa có chủ trương, kế hoạch gieo trồng vụ Mùa năm 2020 của cấp có thẩm quyền để người dân hiểu và chấp hành; kiên quyết không để phát sinh việc gieo trồng ngoài Kế hoạch; trường hợp nếu để phát sinh diện tích gieo trồng ngoài kế hoạch ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung thì UBND xã chịu trách nhiệm. Kiểm tra, rà soát, thống nhất lại số liệu, quy trình, thủ tục, hồ sơ pháp lý hỗ trợ phải đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định; đảm bảo công khai, minh bạch và báo cáo, xin ý kiến, trình Hội đồng thẩm định huyện, Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật; Uỷ ban nhân dân các xã khẩn trương, tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát lần cuối để xác định số lượng,  đối tượng, diện tích, điều kiện được hỗ trợ nhiên liệu bơm tưới cho cây lâu năm đảm bảo công khai, minh bạch và chịu trách nhiệm về kết quả báo cáo, đề xuất; tiếp tục tuyên truyền cho người dân chủ đông chăm sóc đàn gia súc, thực hiện biện pháp tái đàn, tăng chất lượng đàn, chủ động tiêm phòng hạn chế dịch bệnh trên đàn gia súc.  Chủ động xây dựng Báo cáo tổng hợp việc rà soát, hỗ trợ gạo cứu đói trên địa bàn huyện gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương để có cơ sở cho đại biểu HĐND các cấp thông tin kiến nghị cư tri...


Phan Thủy