Quy hoạch sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất
Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam 
07/02/2018 
 


Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 473/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, UBND huyện Thuận Nam căn cứ theo quyết định của UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Đồng thời, việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ huyện đến cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Cụ thể:

- Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2018: 1.800,16 ha, trong đó: đất nông nghiệp 1.686,95 ha, đất phi nông nghiệp: 113,21 ha;

- Kế hoạch đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp năm 2018: 1.699,98 ha;

- Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích năm 2018: 291,27 ha, trong đó: đất nông nghiệp 0,19 ha, đất phi nông nghiệp: 291,08 ha.

Chi tiết xem tại đây.


Điền Phong