Thế thao - Văn hóa - Du lịch
Thế thao - Văn hóa - Du lịch
Nhìn lại sự phát triển của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Thuận Nam. 
23/10/2018 
 


Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Thuận Nam trong những năm qua đã có bước phát triển về chất lượng và hiệu quả. Phong trào đã gắn kết được với nhiều cuộc vận động và chương trình hành động, đã phát huy vai trò tự quản của người dân trong cộng đồng. Qua đó, đã không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn; các nền tảng giá trị đạo đức được quan tâm gìn giữ, các quy tắc ứng xử văn hóa được hình thành, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

           


Ngày hội văn hóa Raglay trên địa bàn xã Phước Hà.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện luôn được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự chủ động của các ban ngành, đoàn thể và sự đồng thuận cao của nhân dân, nên phong trào ngày càng được lan tỏa và phát triển. Việc lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn hoá văn minh - mỹ quan đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới vào phong trào đã và đang là các giải pháp trong việc giữ vững các danh hiệu văn hóa  và góp phần làm mới, nâng chất lượng hiệu quả phong trào ở cơ sở. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phong trào các xã cũng đã thực hiện có hiệu quả việc đưa nội dung xây dựng Nông thôn mới vào trong phong trào, qua đó từng bước xây dựng “Lối sống văn hóa” cho mỗi người dân, cho mỗi gia đình, cho mỗi cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng thôn văn hoá văn minh – sạch đẹp – an toàn.

Phòng Văn hoá và Thông tin huyện - cơ quan thường trực BCĐ phong trào huyện tiếp tục tham mưu BCĐ ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các nội dung của phong trào đến cơ sở và đã đạt được nhiều kết quả tốt trong những năm qua, như: Toàn huyện phát động xây dựng với 37/38 thôn văn hoá, trong đó có 26 thôn được Uỷ ban nhân dân huyện công nhận đạt chuẩn Danh hiệu “Thôn văn hóa” (tăng 21 thôn so với năm 2011 khi mới tách huyện); 83% hộ gia đình đạt chuẩn Gia đình văn hóa; 98% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn Cơ quan văn hóa; hình thành 54 mô hình CLB phụ nữ tham gia phòng chống bạo lực gia đình, 02 Câu lạc bộ Thanh thiếu niên, 08 CLB võ thuật, 37 Đội văn nghệ quần chúng, 22 đội bóng đá, 42 đội bóng chuyền cơ sở; số người luyện tập thể thao thường xuyên ngày càng tăng (ước chiếm tỷ lệ hơn 30% dân số và 18,5% số hộ); 03 CLB hát cho nhau và nhiều đội ngũ diễn viên, nhạc công quần chúng hình thành; phong trào văn nghệ tự phát trong nhân dân được duy trì và phát triển khá đa dạng; ngoài ra, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì phục vụ nhân dân, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị ở địa phương, tham gia các Hội thi, Hội diễn đạt nhiều thành tích cao. Đặc biệt là nổi lên một số loại hình thế mạnh như: Hát dân ca, Bài chòi, múa truyền thống dân tộc Chăm, Raglay, hoà tấu nhạc cụ Mã La, hoà tấu nhạc cụ dân tộc Chăm, đẩy gậy, bắn nỏ, đua thuyền rồng... Trên địa bàn huyện hiện có 02 di tích được xếp hạng cấp tỉnh như: Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Lạc nghiệp thuộc xã Cà Ná, di tích lịch sử CK7 thuộc xã Nhị Hà luôn được tôn tạo và quản lý tốt.

 Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có những chuyển biến về nhận thức, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, sáng tạo nhiều cách làm có hiệu quả, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp được duy trì, chọn lọc, kế thừa, phát triển. Hoạt động lễ hội đã chú trọng phát triển hài hoà cả phần lễ và phần hội. Nhiều nghi thức mới, trang trọng, văn minh trong việc cưới được hình thành. Việc ăn uống trong đám tang đã giảm hẳn. Quy trình, nghi thức đám cưới, đám tang đang từng bước ổn định theo hướng loại bỏ những hủ tục rườm rà, tốn kém. Trong năm 2017, tổng số đám cưới thực hiện nếp sống văn hóa mới là 551 cặp đôi đăng ký kết hôn đều được thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định; tổng số đám tang thực hiện nếp sống văn hóa mới là 403 đám đều được thực hiện đảm bảo các thủ tục theo đúng quy định; tổng số lễ hội được tổ chức thường xuyên hàng năm là 06 lễ hội.


Lễ hội Katê của đồng bào Chăm


 Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể  huyện (thành viên BCĐ phong trào) từ huyện đến cơ sở cũng đã tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm phát huy tác dụng sâu, rộng của phong trào như: vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và triển khai chương trình an sinh xã hội, công tác cứu trợ bằng nhiều hình thức đa dạng như: Giúp nhau bằng ngày công lao động, vật liệu xây dựng, kinh nghiệm, truyền nghề, phổ biến khoa học kỹ thuật, tín chấp vay vốn đầu tư phát triển sản xuất; nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, kế hoạch tại địa phương; nên đã phát huy nội lực trong nhân dân về việc xây dựng Nông thôn mới; kết quả đến nay toàn huyện có 02/08 xã được công nhận xã Nông thôn mới (xã Phước Nam, xã Cà Ná) và tiếp tục đề nghị UBND tỉnh công nhận xã Phước Diêm đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2018.

Tuy nhiên, nhìn lại quá trình triển khai thực hiện các Phong trào, mà trọng tâm là công tác xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hoá thời gian qua vẫn còn một số mặt hạn chế, kết quả đạt được chưa thật sự vững chắc; chất lượng một số thôn văn hoá chưa đảm bảo; một số địa phương còn chạy theo thành tích, còn dễ dãi trong việc bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa; một số thôn văn hoá được công nhận, còn sớm thỏa mãn với thành tích đạt được, rồi buông lỏng, thiếu duy trì phong trào thường xuyên nên dẫn đến một số mặt hoạt động ngày càng mờ nhạt. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng giữa xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội chưa sâu sắc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số nơi chưa quan tâm đúng mức, chưa quyết tâm cao; sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chưa chặt chẽ, còn hạn chế trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nội dung và các tiêu chí của phong trào đã đề ra.

Nhìn lại kết quả đạt được cho đến thời điểm hiện nay cho thấy phong trào trên địa bàn huyện đã tổ chức triển khai thực hiện tương đối cơ bản, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, là điều kiện thuận lợi để phát huy mô hình hay, cách làm tốt, là cơ sở để tìm giải pháp thực hiện ngày càng có hiệu quả và thiết thực. Tuy nhiên, để đạt được những chỉ tiêu đề ra đến năm 2020: 38/38 thôn xây dựng văn hoá, trong đó có 80% Thôn đạt chuẩn văn hoá; 95% số hộ đạt chuẩn Gia đình văn hóa; 35% dân số tập luyện thể thao thường xuyên; 8/8 xã có thiết chế văn hoá, thể thao; 38/38 thôn có Nhà văn hóa - thể thao, có đội văn nghệ, thể thao; 98% cơ quan, đơn vị đạt Danh hiệu “Cơ quan văn hóa”; 50% số xã đạt chuẩn Xã văn hóa nông thôn mới; chất lượng và số lượng hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được nâng lên; các lễ hội dân gian, truyền thống được giữ gìn và phát huy có hiệu quả… Đòi hỏi phải tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền; kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo, Ban Vận động, phân công và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên; hàng năm tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào.

Có thể nói trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã thực sự đi vào đời sống, trở thành một phong trào thi đua yêu nước rộng lớn trong quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp, công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; khẳng định sự đúng đắn về chủ trương của Đảng và Nhà nước; về sức sống và hiệu quả của phong trào. Nhiều giá trị văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân. Khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.


Phòng Văn hóa và Thông tin Thuận Nam