Tin ảnh
Tin ảnh
Lễ hội Katê năm 2016 trên quê hương Ninh Thuận 
02/10/2016 
 


Lễ hội Katê được tổ chức thường niên hàng năm vào tháng 7 âm lịch theo Chăm lịch. Đây là dịp nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Một số hình ảnh về Lễ hội (ảnh sưu tầm):Duy Tùng