Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Kiểm tra rà soát, đề xuất hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng 
28/04/2021 
 
Chiều ngày 26/4/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Thị Xuân Cường kiểm tra công tác rà soát, đề xuất hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn xã Cà Ná, Phước Diêm, cùng tham gia có lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, lãnh đạo UBND xã Cà Ná, Phước Diêm.

Tại nơi đến kiểm tra đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương tham mưu Ban quản lý Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện ban hành Quyết định hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng tiển hành sửa chữa nhà ở theo kế hoạch đề ra; đồng thời phối hợp với UBND các xã thường xuyên kiểm tra quá trình sửa chữa nhà ở của các đối tượng đảm bảo chất lượng, phấn đấu bàn giao trước ngày 27/7/2021.

Theo kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện, trên địa bàn huyện được phân bổ 10 căn sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng, trong đó xã Phước Diêm 03 căn và Cà Ná 01 căn, mức sửa chữa là 20 triệu đồng, từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện năm 2021.

Phan Thủy