Khai thác khoáng sản 
Khai thác khoáng sản 
* Tên Dự án: Khai thác khoáng sản
* Chủ đầu tư: Công ty An Cường
* Địa điểm: Phước Nam
* Quyết định đầu tư:
* Tổng mức đầu tư:
* Diện tích đất sử dụng:
* Mục tiêu dự án:
* Thời gian thực hiện dự án:
* Kết quả thực hiện dự án
     - Vốn đầu tư:
     - Tỷ lệ hoàn thành:
     - Tiến độ thực hiện: