Giáo dục - Y tế - Đời sống
Giáo dục - Y tế - Đời sống
Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GDĐT huyện Thuận Nam năm 2020 
01/07/2020 
 

          Huyện Thuân Nam đăng tải Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 30/6/2020 của UBND huyện Thuận Nam về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 theo văn bản đính kèm:

File Văn bản:               Kế hoạch số 141/KH-UBND
Phụ lục kèm theo:        Phụ lục kèm Kế hoạch 141    

Hải Đăng