Quy hoạch sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam. 
19/04/2019 
 


Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 455/QĐ-UBND, ngày 25/12/2018 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Nam và Quyết định số 472/QĐ-UBND,  ngày 28/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Thuận Nam.. Theo đó, Các nội dung chủ yếu như sau:


 

1. Tổng diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2019 là 56.333,15 ha. Trong đó:
- Đất Nông nghiệp là 43.044,29 ha;
- Đất Phi nông nghiệp 7.148,84 ha;

- Đất chưa sử dụng 6.140.02 ha.

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2019:
- Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 1.909,94 ha;
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 86,79 ha;

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,57 ha.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019.
- Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 1.909,94 ha;
- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 86,79 ha;

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 0,57 ha.

4. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích năm 2019 là 223,75 ha. Trong đó:
- Đất nông nghiệp là 0,19 ha;
- Đất phi nông nghiệp là 223,56 ha.

Chi tiết quyết định 455/QĐ-UBND tại đây.

Chi tiết quyết định 472/QĐ-UBND tại đây.

Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

tải bản full bản đồ tại đây.

Duy Tùng