Quy hoạch sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất
Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 
07/12/2017 
 


Ngày 03/10/2017, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
Theo đó, Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Tổng Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2017 là 56.333,15 ha (xã Phước Hà: 17.890,26 ha; xã Phước Nam: 3.384,48 ha; xã Phước Ninh: 2.678,81 ha; xã Nhị Hà: 5.109,44 ha; xã Phước Dinh: 13.147,14 ha; xã Phước Minh: 7.766,87 ha; xã Phước Diêm: 5.066,22 ha; xã Cà Ná: 1.289,93 ha);
2. Kế hoạch thu hồi đất năm năm 2017 của huyện với tổng diện tích 984,32 ha (Phước Nam: 39,32 ha; Phước Ninh 2,61 ha; Nhị Hà 1,50 ha; Phước Dinh: 186,20 ha; Phước Minh 0,03 ha; Phước Diêm 718,87 ha);
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 của huyện với tổng diện tích 990,25 ha (Phước Hà: 0,50 ha; Phước Nam: 41,58 ha; Phước Ninh:3,11 ha; Nhị Hà: 2,17 ha; Phước Dinh 186,70 ha; Phước Minh: 0,53 ha; Phước Diêm: 719,37 ha; Cà Ná: 36,29 ha).
4. Kế hoạch đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2017 của huyện với tổng diện tích 672,09 ha (xã Phước Nam: 0,20 ha; Phước Ninh: 1,11 ha; Phước Dinh: 650,87 ha; Phước Diêm: 19,91 ha).

Chi tiết xem tại đây.
Duy Tùng