Tin khác
Tin khác
Huyện ủy Thuận Nam thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị. 
10/12/2019 
 

Năm 2019, huyện ủy Thuận Nam đã chỉ đạo các cấp ủy đảng chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trên địa bàn, nên tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh.

Trong năm đã tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy đúng tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đã biên soạn xong bản dự thảo và tổ chức Hội thảo lần 1, lần 2 Lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Nam 1930- 2015; tổ chức Hội thảo lần 2 và nghiệm thu Lịch sử Đảng bộ xã Phước Dinh 1930-2015. Mở được 23/16 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quán triệt học tập Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, chính trị hè, thông tin thời sự…cho 2.612 lượt học viên tham gia, đạt 112,5% kế hoạch; xác nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị cho 190 người...

Vân Lê