Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hướng dẫn Tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 
25/12/2013 
 

Ngày 11/12/2013, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 48-HD/TG về Tổng kết, đánh giá năm 2013, sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

 
Tin đã đưa
(24/06)
(17/05)
(22/02)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(13/03)
(06/03)
(19/05)