Tin ảnh
Tin ảnh
Hình ảnh lễ hội Katê năm 2014 
28/10/2014 
 


Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn diễn ra các họat động chính từ ngày 22/10/2014 đến ngày 25/10/2014.
Sau đây là tổng hợp các hình ảnh tổ chức các họat động lễ hội Katê năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận:


Ảnh sưu tầm


Ảnh sưu tầm


Ảnh sưu tầm


Ảnh sưu tầm


Ảnh sưu tầm


Ảnh sưu tầm


Ảnh sưu tầm


Ảnh sưu tầm


Ảnh sưu tầm


Ảnh sưu tầm


Sưu tầm