Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam lần III, NK 2020-2025 
Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Nam lần III, NK 2020-2025 

1. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần 3, Nhiệm kỳ 2020-2025
     
      File Dự thảo: 
 Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần 3, Nhiệm kỳ 2020-2025.doc