V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.(18/10/2018)Ngày 17/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(21/08/2018)Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.


Công bố danh mục TTHC lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện và UBND cấp xã(09/08/2018)


Ngày 09 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1316/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.


Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực chứng thực(07/08/2018)Ngày 07 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận.


Công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã(12/07/2018)Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1187/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận.


Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã(28/06/2018)Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1068/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Ninh Thuận;
Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện(31/05/2018)Ngày 31 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.


Công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng của UBND cấp huyện.(23/05/2018)Ngày 23 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 834/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC được chuẩn hóa trên lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, tiếp công dân, xử lý đơn và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận;

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.(14/05/2018)Ngày 03/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 700/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Ninh Thuận.

 

V/v chuyển giao phòng Kiểm soát TTHC thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh.(08/09/2017)Ngày 08/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 296/QĐ-UBND về việc chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp về Văn phòng UBND tỉnh