Bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam, khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 
01/06/2021 
 
          Ngày 31/5/2021, Ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

           1. Công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các đơn vị bầu cử.

          2. Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

            Xem chi tiết tại đây:

             1. Nghị quyết số 43.pdf

             2. Phụ lục kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam.pdf

             3. Danh sách người trúng cử đại biểu HĐND huyện Thuận Nam .pdf
                 
Hải Đăng