Tên thủ tục: Thủ tục làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu thầu
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Quy định tại Bảng dữ liệu trong Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất.
Quy trình thủ tục: 1. Trình tự thực hiện: - Sau khi mở thầu, nhà đầu tư có trách nhiệm làm rõ HSDST, HSDT,HSĐX theo yêu cầu của bên mời thầu Trường hợp HSDST của nhà đầu tư thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà đầu tư làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm; - Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà đầu tư phát hiện HSDST, HSDT thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà đầu tư (trường hợp đối với HSDT, nhà đầu tư được chấp nhận thay đổi tư cách) được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà đầu tư để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDST, HSDT. 2. Cách thức thực hiện: Bằng văn bản.
Thành phần nhận hồ sơ:
Thông tin liên hệ: Bên mời thầu
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước