Tên thủ tục: Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu thầu
Lệ phí: Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời gian thẩm định tối đa 14 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình. Thời gian phê duyệt hồ sơ mời thầu tối đa là 07 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định.
Quy trình thủ tục: 1. Trình tự thực hiện: a. Thẩm định: - Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập hồ sơ mời thầu; - Kiểm tra sự phù hợp về nội dung của hồ sơ mời thầu so với quy mô, mục tiêu, phạm vi công việc, thời gian thực hiện của dự án, gói thầu; so với hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); so với biên bản trao đổi giữa bên mời thầu với các nhà thầu tham dự thầu trong giai đoạn một (đối với gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn); so với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan; - Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa tổ chức, cá nhân tham gia lập hồ sơ mời thầu; - Các nội dung liên quan khác. b. Phê duyệt: Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời thầu. 2. Cách thức thực hiện: a. Thẩm định: trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định. b. Phê duyệt: trực tiếp tại cơ quan của đơn vị chủ đầu tư
Thành phần nhận hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: a. Thẩm định - Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu của bên mời thầu; - Dự thảo hồ sơ mời thầu; - Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; - Tài liệu khác có liên quan. b. Phê duyệt - Các tài liệu nêu tại Mục 1 - Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định; - Dự thảo Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu. 2. Số lượng hồ sơ: 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.
Thông tin liên hệ: Cơ quan thực hiện: a. Đơn vị thẩm định. b. Chủ đầu tư.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước