Tên thủ tục: Thủ tục sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu thầu
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: - Đối với sửa đổi hồ sơ mời thầu sau khi phát hành: + Đấu thầu trong nước: tối thiểu là 10 ngày trước thời điểm đóng thầu; + Đấu thầu quốc tế: tối thiểu là 15 ngày trước thời điểm đóng thầu.
Quy trình thủ tục: 1. Trình tự thực hiện: - Việc sửa đổi HSMT được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn bản sửa đổi HSMT. - Văn bản sửa đổi HSMT được coi là một phần của HSMT và phải được thông báo bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT từ Bên mời thầu. - Trường hợp chủ đầu tư sửa đổi HSMT, bên mời thầu có trách nhiệm gửi quyết định sửa đổi và các nội dung sửa đổi tới nhà thầu. Thời gian gửi văn bản sửa đổi HSMT đến nhà thầu theo quy định tại HSMT. Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, Bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại HSMT. Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản cho Bên mời thầu là đã nhận được tài liệu sửa đổi đó bằng một trong các cách sau: gửi văn bản trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail. 2. Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính, viễn thông; - Trực tiếp tại trụ sở của chủ đầu tư, bên mời thầu.
Thành phần nhận hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: - Văn bản thông báo sửa đổi hồ sơ mời thầu của bên mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu. 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ: + Bên mời thầu; + Chủ đầu tư.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước