Tên thủ tục: Thủ tục mở thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu thầu
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Ngay sau thời điểm đóng thầu.
Quy trình thủ tục: 1. Trình tự thực hiện: - Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Chỉ tiến hành mở các hồ sơ dự thầu mà bên mời thầu nhận được trước thời điểm đóng thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trước sự chứng kiến của đại diện các nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu; - Việc mở thầu được thực hiện đối với từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu và theo trình tự - Biên bản mở thầu: Các thông tin nêu trên phải được ghi vào biên bản mở thầu. Biên bản mở thầu phải được ký xác nhận bởi đại diện của bên mời thầu và các nhà thầu tham dự lễ mở thầu. Biên bản này phải được gửi cho các nhà thầu tham dự thầu; - Đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. 2. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của chủ đầu tư, bên mời thầu được quy định trong hồ sơ mời thầu.
Thành phần nhận hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: Hồ sơ dự thầu nộp trước thời điểm đóng thầu. 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ: Bên mời thầu.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước