Tên thủ tục: Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu thầu
Lệ phí: Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng (Điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP)
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời gian thẩm định HSMT/HSYC tối đa 14 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình. Thời gian phê duyệt HSMT/HSYC tối đa là 07 ngày, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt HSMT/HSYC của bên mời thầu hoặc báo cáo thẩm định trong trường hợp có yêu cầu thẩm định.
Quy trình thủ tục: 1. Trình tự thực hiện a. Thẩm định - Kiểm tra các tài liệu là căn cứ để lập hồ sơ mời thầu; - Kiểm tra sự phù hợp về nội dung của HSMT/HSYC so với quy mô, mục tiêu, phạm vi công việc, thời gian thực hiện của dự án, gói thầu; so với hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); so với quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan; - Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa tổ chức, cá nhân tham gia lập HSMT/HSYC; - Các nội dung liên quan khác. b. Phê duyệt - Chủ đầu tư phê duyệt HSMT/HSYC. 2. Cách thức thực hiện: a. Thẩm định: trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định. b. Phê duyệt: trực tiếp tại cơ quan của đơn vị chủ đầu tư
Thành phần nhận hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: a. Thẩm định - Tờ trình đề nghị phê duyệt HSMT/HSYC của bên mời thầu; - Dự thảo hồ sơ: + Hồ sơ mời thầu trình thẩm định bao gồm; • Chương II - Bảng dữ liệu đấu thầu; • Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu; • Chương IV - Biểu mẫu mời thầu và dự thầu, bao gồm các mẫu sau: Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04, Mẫu số 05; • Chương V - Phạm vi cung cấp; • Chương VII - Điều kiện cụ thể của hợp đồng; • Chương VIII - Biểu mẫu hợp đồng. + Hồ sơ yêu cầu trình thẩm định bao gồm; • Chương II - Bảng dữ liệu đấu thầu; • Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất; • Chương IV - Biểu mẫu mời thầu và dự thầu, bao gồm các mẫu sau: Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03, Mẫu số 04, Mẫu số 05; • Chương V - Yêu cầu đối với gói thầu; • Chương VI - Dự thảo hợp đồng. - Bản chụp các tài liệu: Quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; - Tài liệu khác có liên quan. b. Phê duyệt - Các tài liệu nêu tại Mục 1; - Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định; - Dự thảo Quyết định phê duyệt HSMT/HSYC. 2. Số lượng hồ sơ: - 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.
Thông tin liên hệ: a. Đơn vị thẩm định b. Chủ đầu tư
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước