Tên thủ tục: Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh qua mạng
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu thầu
Lệ phí: Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng (Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: a. Thẩm định: tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình. b. Phê duyệt: tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt hoặc báo cáo thẩm định.
Quy trình thủ tục: 1. Trình tự thực hiện: a. Thẩm định - Thẩm định quy trình đánh giá HSDT/ HSĐX - Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” trong trường hợp hàng hoá được tất cả các nhà thầu chào đều không có ưu đãi hoặc đều được ưu đãi). b) Thẩm định nội dung HSMT/HSĐX - Kiểm tra các tài liệu là căn cứ của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu; - Kiểm tra việc tuân thủ quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu; - Kiểm tra việc đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; - Kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng; kiểm tra sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu, danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ đề xuất của nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng; - Xem xét về những ý kiến khác nhau (nếu có) giữa bên mời thầu với tổ chuyên gia; giữa các cá nhân trong tổ chuyên gia; - Các nội dung liên quan khác. b. Phê duyệt - Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở báo cáo thẩm định. 2. Cách thức thực hiện: a. Thẩm định: trực tiếp tại cơ quan của đơn vị thẩm định. b. Phê duyệt: trực tiếp tại cơ quan của đơn vị chủ đầu tư
Thành phần nhận hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: a. Thẩm định - Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu, trong đó phải nêu rõ ý kiến của bên mời thầu đối với các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của tổ chuyên gia; - Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia; - Biên bản thương thảo hợp đồng; - Bản chụp các hồ sơ, tài liệu: Hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu, biên bản đóng thầu, mở thầu, hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất của các nhà thầu và những tài liệu khác có liên quan.. b. Phê duyệt - Các tài liệu nêu tại Mục 1; - Báo cáo thẩm định của đơn vị thẩm định; - Dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 2. Số lượng hồ sơ: - 01 bản chụp các tài liệu nêu trên.
Thông tin liên hệ: a. Đơn vị thẩm định b. Chủ đầu tư
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước