Tên thủ tục: Thủ tục phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu thầu
Lệ phí: Chi phí lập HSDT/HSĐX được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng (Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). HSMT/HSYC được phát hành miễn phí cho nhà thầu. Bên mời thầu phải thanh toán tiền đăng tải TBMT là 330.000 đồng (bao gồm VAT) và TBMCH là 220.000 đồng cho Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời điểm phát hành HSMT/HSYC là thời điểm đăng tải thành công TBMT/TBMCH trên mạng.
Quy trình thủ tục: 1. Trình tự thực hiện: a) Lập hồ sơ mời thầu Bước 1: Bên mời thầu nhấn nút Đăng nhập trên trang chủ và nhập mật khẩu chứng thư số của bên mời thầu để đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Bước 2: Bên mời thầu điền nội dung thông tin vào Bảng dữ liệu đấu thầu Bước 3: Bên mời thầu soạn nội dung Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu b) Lập hồ sơ yêu cầu: Bước 1: Bên mời thầu nhấn nút Đăng nhập trên trang chủ và nhập mật khẩu chứng thư số của bên mời thầu để đăng nhập vào Hệ thống. Chọn mục “Hàng hóa” để nhập thông tin về thông báo mời chào hàng và hồ sơ yêu cầu. Bước 2: Bên mời thầu điền nội dung thông tin vào Bảng dữ liệu đấu thầu; Bước 3: Bên mời thầu soạn nội dung Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất c) Phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Bên mời thầu đăng nhập vào Hệ thống, chọn phần đăng tải thông báo mời thầu 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại đơn vị phát hành theo thông báo trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Thành phần nhận hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: HSMT/HSYC được phê duyệt, Quyết định phê duyệt HSMT/HSYC. 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc đính kèm và phát hành trên Hệ thống.
Thông tin liên hệ: Bên mời thầu.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước