Tên thủ tục: Thủ tục sửa đổi hồ sơ mời thầu,hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu thầu
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: - Đối với sửa đổi HSMT sau khi phát hành: tối thiểu là 10 ngày trước thời điểm đóng thầu; - Đối với sửa đổi HSYC sau khi phát hành: tối thiểu là 05 ngày trước thời điểm đóng thầu.
Quy trình thủ tục: 1. Trình tự thực hiện: - Việc sửa đổi HSMT/HSYC được thực hiện trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành thông báo sửa đổi HSMT/HSYC. Thông báo sửa đổi HSMT/HSYC được coi là một phần của HSMT/HSYC và phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. - Trường hợp chủ đầu tư sửa đổi HSMT/HSYC, bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải quyết định sửa đổi, TBMT/TBMCH và HSMT/HSYC đã được sửa đổi lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT/HSĐX, Bên mời thầu có thể quyết định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định tại HSMT/HSYC. Trường hợp nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu trước khi bên mời thầu thực hiện sửa đổi hồ sơ mời thầu thì nhà thầu đó cần tiến hành nộp lại hồ sơ dự thầu đã chỉnh sửa cho phù hợp với HSMT/HSYC sửa đổi. - Các nhà thầu có ý định tham dự thầu cần thường xuyên cập nhật thông tin về sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu để đảm bảo cho việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu phù hợp và đáp ứng với yêu cầu của hồ sơ mời thầu. 2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của chủ đầu tư, bên mời thầu.
Thành phần nhận hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: HSMT/HSYC đã sửa đổi, Quyết định phê duyệt HSMT/HSYC sửa đổi. 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ: - Bên mời thầu; - Chủ đầu tư.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước