Tên thủ tục: Thủ tục làm rõ hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu thầu
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Theo yêu cầu của bên mời thầu và trong thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu.
Quy trình thủ tục: 1. Trình tự thực hiện: - Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT/HSĐX theo yêu cầu của Bên mời thầu. Tất cả các yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu và phản hồi của nhà thầu phải được thực hiện bằng văn bản. Trường hợp HSDT/HSĐX của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. - Việc làm rõ HSDT/HSĐX giữa nhà thầu và Bên mời thầu được thực hiện thông qua văn bản. Trong khoảng thời gian theo quy định tại HSMT/HSYC, Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDT/HSĐX. Bên mời thầu phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu về việc đã nhận được các tài liệu làm rõ của nhà thầu bằng một trong những cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc e-mail. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài chính nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không có văn bản làm rõ hoặc có văn bản làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá HSDT/HSĐX của nhà thầu theo HSDT/HSĐX nộp trước thời điểm đóng thầu. - Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể gửi văn bản yêu cầu nhà thầu có khả năng trúng thầu đến làm việc trực tiếp với Bên mời thầu để làm rõ HSDT/HSĐX. Nội dung làm rõ HSDT/HSĐX phải được ghi cụ thể thành biên bản. Việc làm rõ HSDT/HSĐX trong trường hợp này phải bảo đảm tính khách quan, minh bạch. 2. Cách thức thực hiện: - Thông qua hệ thống bưu chính, viễn thông.
Thành phần nhận hồ sơ: 1. Thành phần hồ sơ: - Văn bản đề nghị làm rõ của bên mời thầu; - Văn bản làm rõ của nhà thầu và các tài liệu kèm theo (nếu có). 2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ: Bên mời thầu
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước