Tên thủ tục: Thủ tục Phát hành hồ sơ mới sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực đấu thầu
Lệ phí: - Đối với đấu thầu trong nước, mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không quá 20.000.000 đồng; hồ sơ mời sơ tuyển không quá 5.000.000 đồng. - Đối với đấu thầu quốc tế (nếu có) mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không quá 30.000.000 đồng; hồ sơ mời sơ tuyển không quá 10.000.000 đồng.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Phát hành sau 3 ngày, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.
Quy trình thủ tục: 1. Trình tự thực hiện: bên mời thầu phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho nhà đầu tư sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo Đấu thầu, gửi thư mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. 2. Cách thức thực hiện: - Đối với nhà đầu tư liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua Hồ sơ mời sơ tuyển, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua Hồ sơ mời sơ tuyển; - Hồ sơ mời thầu được phát hành cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn. Đối với nhà đầu tư liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hồ sơ mời thầu.
Thành phần nhận hồ sơ: Thành phần hồ sơ: Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thông tin liên hệ: Bên mời thầu
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước