Tên thủ tục: Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
Lĩnh vực: Lĩnh vực Văn hóa, gia đình
Lệ phí: Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Quy trình thủ tục: * Trình tự thực hiện: - Chủ tịch Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nộp về Liên đoàn Lao động cấp huyện theo dõi, tổng hợp; Liên đoàn Lao động cấp huyện trình Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện xét duyệt và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận. - Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. - Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện phối hợp với cơ quan thi đua, khen thưởng cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. * Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Liên đoàn Lao động cấp huyện.
Thành phần nhận hồ sơ: - Thành phần hồ sơ: (1) Báo cáo thành tích 02 năm xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa của Công đoàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan. (2) Công văn đề nghị của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện. - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thông tin liên hệ: Liên đoàn Lao động cấp huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước