Tên thủ tục: Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
Lệ phí: 100.000 đồng/lần.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Quy trình thủ tục: Bước 1: Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự kiến hợp nhất xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định hợp nhất. Bước 2: Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự định hợp nhất hiệp thương thành hội đồng hợp nhất. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên quyết định. Bước 3: Hợp tác xã sau khi hợp nhất nộp hồ sơ đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. Bước 4: khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện: Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Nếu hồ sơ hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trao giấy biên nhận cho hợp tác xã. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc qua thư điện tử.
Thành phần nhận hồ sơ: Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã. Điều lệ. Phương án sản xuất kinh doanh. Danh sách thành viên. Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. Nghị quyết của đại hội thành viên về việc hợp nhất hợp tác xã. d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.
Thông tin liên hệ: : Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước