Bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử Quốc hội Khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ỨNG CỬ TẠI HUYỆN THUẬN NAM NHIỆM KỲ 2021-2026 
18/05/2021 
 
STT
Chương trình hành động
File
 1  Chương trình hành động của đồng chí Lê Công Bình
 01. Lê Công Bình.pdf
2  Chương trình hành động của đồng chí Lê Minh Châu
 02. Lê Minh Châu.pdf
 3  Chương trình hành động của đồng chí Châu Thanh Hải
 03. Châu Thanh Hải.pdf
 4  Chương trình hành động của đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh
 04. Phan Thị Ngân Hạnh.pdf
 5  Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Thế Hùng  05. Nguyễn Thế Hùng.pdf
 6  Chương trình hành động của đồng chí Lê Ky
 06. Lê Ky.pdf
 7  Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung
 07. Nguyễn Thị Hồng Nhung.pdf
 8  Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Văn Thuận
 08. Nguyễn Văn Thuận.pdf
Hải Đăng