Phòng, chống tham nhũng
Phòng, chống tham nhũng
Báo cáo Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 
16/04/2019 
 
Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
1. Báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.
            
Xem chí tiết tại đây.

2. Biểu Tổng hợp số liệu.
            
Xem chi tiết tại đây.

3. Các văn bản đính kèm

        - Báo cáo kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.
             
Xem chi tiết tại đây.
       
- Báo cáo 6 tháng KNTC và PCTN.
             
  Xem chi tiết tại đây.
        -- Báo cáo 9 tháng KNTC và PCTN.
             
  Xem chi tiết tại đây.
       
- Báo cáo PCTN 6 tháng.
             
Xem chi tiết tại đây.
       
- BC công tác PCTN năm 2018, nhiệm vụ 2019.
        
      Xem chi tiết tại đây.
        - BC và KH liên quan đến thủ tục hành chính.
              Xem chi tiết tại đây.
        - BC xử lý tham nhũng.
              Xem chi tiết tại đây.
        - Các văn bản của phòng TP
         
      Xem chi tiết tại đây.
        - Đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng
            
Xem chi tiết tại đây.
        - Kế hoạch của GDDT 2018.
           
Xem chi tiết tại đây.
        - Kế hoạch của HU.
   
         Xem chi tiết tại đây.
        - KH CB PGDĐT.
         
  Xem chi tiết tại đây.
        - KH Phòng, chống tham nhũng.
         
   Xem chi tiết tại đây.
        - Kết luận vụ việc ông Trần Kỳ Thái
             Xem chi tiết tại đây.
        - KL TT về bia ghi danh xã PNinh
             Xem chi tiết tại đây.
        - KL TT04 hộ
        
     Xem chi tiết tại đây.
        - Kết luận thanh tra trường Lạc Tiến và Phan Chu Trinh.
            
Xem chi tiết tại đây.
        -
KLTT các Trường Văn Lâm và Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
            
Xem chi tiết tại đây.
        - Luân chuyển các bộ theo nghị định 158.
             Xem chi tiết tại đây.
        - Quyết định giao Kế hoạch Thanh tra
            
Xem chi tiết tại đây.
        - QĐ và các VB có liên quan đến dự toán.
           
  Xem chi tiết tại đây.
        - Văn bản kê khai Tài sản.
             Xem chi tiết tại đây.
      
  - VB phòng TNMT về đất đai.
             Xem chi tiết tại đây.
       
- VB của VP CU&CQ về Tiếp công dân
             Xem chi tiết tại đây.
     

Duy Tùng