BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 1/2019.(07/01/2019)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 1/2019, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu bản tin pháp luật mới được cập nhật trong tháng 12/2018 và đầu tháng 1 năm 2019 như sau:

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 11/2018.(11/11/2018)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 10/2018 Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu  bản tin pháp luật mới được cập nhật trong tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2018 như sau:

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2018.(08/10/2018)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 10/2018 Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu bản tin tuyên truyền pháp luật mới được cập nhật trong tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2018 như sau:

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 9/2018.(04/09/2018)
Nhân dịp chào cờ đầu tháng 9/2018 Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu đến các Đ/c bản tin tuyên truyền pháp luật mới được cập nhật trong tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2018 như sau:

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 8/2018.(01/08/2018)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 7/2018 Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu đến các Đ/c bản tin tuyên truyền pháp luật mới được cập nhật trong tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2018 như sau:

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 7/2018(02/07/2018)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 7/2018, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu một số bản tin pháp luật mới được cập nhật trong tháng 7/2018 và đầu tháng 8/2018 như sau:

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 5/2018(03/05/2018)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 5/2018, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu một số bản tin pháp luật mới được cập nhật trong tháng 5/2018 và đầu tháng 6/2018 như sau:

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 4/2018(03/04/2018)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 4/2018, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu một số bản tin pháp luật mới được cập nhật trong tháng 4/2018 và đầu tháng 5/2018 như sau:

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2017(02/10/2017)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 10/2017, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu một số bản tin pháp luật mới được cập nhật trong tháng 10/2017 và đầu tháng 11 năm 2017 như sau:

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 9/2017(06/09/2017)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 9/2017, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu một số bản tin pháp luật mới được cập nhật trong tháng 9/2017 và đầu tháng 10 năm 2017 như sau: