BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 4/2020(08/04/2020)

          Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật triển khai một số văn bản tiêu biểu tháng 4 năm 2020

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 3/2020(04/03/2020)

          Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật triển khai một số văn bản tiêu biểu tháng 3 năm 2020

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 2/2020(05/02/2020)

          Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật triển khai một số văn bản tiêu biểu tháng 2 năm 2020.

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 01/2020(08/01/2020)

          Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Thuận Nam giới thiệu một số văn bản trong tháng 1 năm 2020

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 9/2019(04/09/2019)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 9/2019, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu bản tin pháp luật mới được cập nhật trong tháng 8/2018 và đầu tháng 9 năm 2019 như sau:

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 8/2019.(04/08/2019)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 8/2019, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu bản tin pháp luật mới được cập nhật trong tháng 7/2018 và đầu tháng 8 năm 2019 như sau:

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 7/2019.(04/07/2019)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 7/2019, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu bản tin pháp luật mới được cập nhật trong tháng 6/2018 và đầu tháng 7năm 2019 như sau:

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 6/2019.(04/06/2019)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 6/2019, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu bản tin pháp luật mới được cập nhật trong tháng 6/2018 và đầu tháng 7 năm 2019 như sau:

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 5/2019.(06/05/2019)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 5/2019, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu bản tin pháp luật mới được cập nhật trong tháng 4/2018 và đầu tháng 5 năm 2019 như sau:

BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 4/2019.(04/04/2019)Nhân dịp chào cờ đầu tháng 4/2019, Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu bản tin pháp luật mới được cập nhật trong tháng 3/2018 và đầu tháng 4 năm 2019 như sau: