Bản tin tuyên truyền pháp luật
Bản tin tuyên truyền pháp luật
BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 2/2020 
05/02/2020 
 

          Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật triển khai một số văn bản tiêu biểu tháng 2 năm 2020.

          1.  Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 08/2019/TT-BTP quy định về biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước; trong đó:

          Theo dõi công tác bồi thường nhà nước là việc các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc nắm bắt thông tin đối với các vụ việc yêu cầu bồi thường, giải quyết bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại.

          Nội dung theo dõi công tác bồi thường nhà nước bao gồm:

          - Giải quyết yêu cầu bồi thường.

          - Tham gia tố tụng của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong vụ án dân sự về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, vụ án hình sự hoặc vụ án hành chính có nội dung giải quyết yêu cầu bồi thường.

          - Cấp kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường của cơ quan tài chính có thẩm quyền và cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

          -  Xác định và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại.

          -  Xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại của cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

          - Quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

          Thông tư 08/2019/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 25/01/2020.

           2.  Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

          Theo đó, từ ngày 15/01/2020, các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30 sẽ bị bãi bỏ.

          Tuy nhiên, các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp theo quy định tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT sẽ vẫn có giá trị sử dụng.

           Riêng các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày 15/01/2020 thì tiếp tục được đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

          3.  Sửa đổi danh mục các khoản phí do HĐND cấp tỉnh quyết định

          Nội dung này được đề cập tại Thông tư 85/2019/TT-BTC về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (HĐND cấp tỉnh).

          Theo đó, đưa phí sử dụng đường bộ (đối với đường thuộc địa phương quản lý) ra khỏi danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh.

          Các khoản phí khác được giữ nguyên như quy định hiện hành.

          Thông tư 85/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 13/01/2020 và thay thế Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016.

          4.  Quy định mới về hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại

          Thông tư 37/2019/TT-BCT hướng dẫn về các biện pháp phòng vệ thương mại có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

           Theo đó, bổ sung thêm 02 loại giấy tờ vào hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, cụ thể là:

           -  Thông tin về cơ sở, dây chuyền sản xuất và sản lượng sản xuất hàng hóa đề nghị miễn trừ trong 03 năm gần nhất và năm hiện tại;

           -  Tài liệu chứng minh về nhu cầu sử dụng lượng hàng hóa đề nghị miễn trừ, bao gồm: hợp đồng ký kết với khách hàng, phê duyệt các dự án đang triển khai hoặc các tài liệu khác có liên quan.

          Ngoài ra, trong phần thông tin mô tả về hàng hóa nhập khẩu đề nghị miễn trừ không còn yêu cầu thông tin về mức thuế nhập khẩu có hiệu lực áp dụng theo biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại từng thời kỳ.

          Các thành phần còn lại của hồ sơ được giữ nguyên như quy định hiện hành tại Điều 12 Thông tư 06/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018.

          5.  Quy định về trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm

Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT quy định về trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm để phục vụ nghiên cứu, chọn, tạo dòng, giống vật nuôi mới và sản xuất, kinh doanh như sau:

          -  Tổ chức, cá nhân được trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm bao gồm: con giống, trứng giống, tinh, phôi;

          -  Tổ chức, cá nhân tham gia trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm phải thực hiện đúng mục đích, nội dung đã đăng ký với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;

          -  Định kỳ hằng năm vào tháng 12 hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT bằng văn bản và bản điện tử về tình hình và kết quả sử dụng nguồn gen.

Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.File đính kèm:    bản tin tháng 2.doc