Bản tin tuyên truyền pháp luật
Bản tin tuyên truyền pháp luật
BẢN TIN TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2018. 
08/10/2018 
 


Nhân dịp chào cờ đầu tháng 10/2018 Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Giới thiệu bản tin tuyên truyền pháp luật mới được cập nhật trong tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2018 như sau:

        1. Ngày 31 tháng 8 năm 2018 chính phủ ban hành  nghị quyết Số: 115/NQ-CP về việc hỗ trợ một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018 – 2023; trong nghị quyết rất nhiều nội dung liên quan trên địa bàn toàn tỉnh. Phòng Tư pháp (Cơ quan Thường trực Hội đồng phổ biến pháp luật huyện) chọn lọc những nội dung liên quan nhiều và chủ yếu trên địa bàn huyện Thuận Nam.

         Một là, Chính phủ chấp thuận chủ trương phát triển tỉnh Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước (điện gió, điện mặt trời); nghiên cứu Tổ hợp điện khí, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Cà Ná với quy mô phù hợp; ưu tiên xây dựng đồng bộ lưới điện truyền tải, tích hợp các dự án điện gió, điện mặt trời vào hệ thống điện quốc gia; được hưởng chính sách giá điện theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2020 đối với các dự án điện năng lượng mặt trời và hạ tầng đấu nối công suất thiết kế 2.000MW đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận triển khai.

         Hai là, Tạm dừng triển khai các dự án khai thác Titan:

       - Đối với những khu vực có chứa quặng titan chưa bảo đảm điều kiện khai thác, ảnh hưởng môi trường thuộc “Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số1546/QĐ-TTg ngày 03 tháng 9 năm 2013 mà chưa cấp phép thăm dò, khai thác thì đưa vào khu vực dự trữ quốc gia để triển khai các dự án điện gió, điện mặt trời.

      - Đối với những dự án đã cấp phép, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thống nhất với nhà đầu tư để có phương án xử lý phù hợp, không để ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

        Ba là, Đồng ý bổ sung các khu du lịch trong đó có Cà Ná - Mũi Dinh vào các khu du lịch quốc gia thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 và Quyết định số 2350/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Bốn là, Chính phủ đồng ý chủ trương tỉnh Ninh Thuận được hưởng cơ chế hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp như quy định đối với các tỉnh Tây Nguyên;

        Năm là, Sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận thực hiện một số dự án quan trọng, trong đó có thanh toán vốn đầu tư của Dự án đường ven biển (225 tỷ đồng); Đầu tư Dự án liên thông giữa hồ chứa nước Tân Giang và hồ chứa nước Sông Biêu;

        Thứ sáu, Chính phủ giao Bộ Giao thong vận tải chủ trì, thống nhất với UBND tỉnh Ninh Thuận về quy mô Cảng tổng hợp Cà Ná trong quy hoạch hệ thống cảng biển quốc gia giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

        Bảy là, Chính phủ giao UBND tỉnh trình phương án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư phù hợp đối với vị trí trước đây quy hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận;

        Những nội dung còn lại đề nghị các đ/c nghiên cứu nội dung của Nghị quyết trên trang thông tin điện tử của huyện.

        2. Ngày 31/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

       Theo đó, khi thực hiện tinh giản biên chế không đúng đối tượng, người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế và cơ quan quản lý trực tiếp người đó có trách nhiệm như sau:

        - Người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế phải hoàn trả số tiền đã thực nhận, nếu người đó đã mất thì không phải hoàn trả, số tiền này sẽ do đơn vị sử dụng kinh phí thường xuyên để thanh toán;

        - Đơn vị quản lý trực tiếp người thực hiện tinh giản biên chế có trách nhiệm:

       + Thông báo cho cơ quan BHXH dừng thanh toán chế độ BHXH cho người thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định;

      + Chuyển cho cơ quan BHXH số kinh phí đã chi trả cho người thực hiện tinh giản biên chế trong thời gian hưởng chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH, kinh phí mua thẻ BHYT);

     + Thu hồi tiền hưởng chế độ tinh giản biên chế đã cấp cho cán bộ công chức, viên chức;

Nghị định 113/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

        3. Đây là nội dung đáng chú ý tại Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

         Theo đó, mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý như sau:

       - Bảo đảm đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi với nam, dưới 50 tuổi với nữ còn thiếu các chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định;

      - Bảo đảm đến hết năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức phải được bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

      4. Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia với trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học.

      Theo đó, điều kiện để được công nhận là trường trung học THCS, THPT đạt chuẩn quốc gia quy định như sau:

- Có ít nhất 01 khóa học sinh đã hoàn thành Chương trình trung học

- Có kết quả đánh giá ngoài đạt từ mức 2 trở lên theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của quy định này; việc đánh giá mức độ sẽ dựa vào các tiêu chuẩn sau:

+ Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường;

+ Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh;

+ Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị day học;

+ Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội;

+ Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

 

Phòng Tư pháp Thuận Nam