Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
XÃ LỢI HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP CÁC QUY ĐỊNH CHỈ THỊ CỦA TRUNG ƯƠNG, TỈNH ỦY, HUYỆN ỦY 
28/02/2020 
 

Sáng ngày 19/02/2020, Đảng ủy xã Lợi Hải tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các Quy định, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hùng – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, xã cùng toàn thể đảng viên, CBCC, viên chức, người hoạt động không chuyên trách của xã.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng đã trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện một số quy định, chỉ thị như: Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2/1/2020 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm của đảng viên công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú; Quy định số 47-QĐ/TU ngày 28/11/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy trong kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Chỉ thị số 62-CT/TU ngày 19/11/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống “tham nhũng vặt”;  Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 24/12/2019 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ  IV. Qua đó đồng chí đề nghị lãnh đạo HĐND, UBND, Mặt trận - các hội, đoàn thể xã và các Chi bộ, CBCC, đảng viên, viên chức và người hoạt động không chuyên trách thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ. Thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót và chịu trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái với các quy định của Đảng, Nhà nước, đấu tranh phòng chống “tham nhũng vặt” trong nhiệm vụ, công việc được giao./.

Minh Đại 
TDOffice - Văn phòng điện tử