Văn bản sinh hoạt Ngày pháp luật
DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2020  (07/09/2020)

  DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2020
 Kèm file

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2020  (13/08/2020)

     DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 8/2020
     kèm file

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI 12 LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2020  (07/07/2020)

      MỘT SỐ ĐIỂM MỚI 12 LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2020
      kèm file

VAN BẢN CÓ HIỆU LỰC 1.7.2020  (03/07/2020)
VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC 1/7/2020
Kèm file
DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 6/2020  (08/06/2020)

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 6/2020
Kèm file

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 5/2020  (18/05/2020)

    DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰCTHI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 5/2020
    kèm file

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 4/2020  (16/04/2020)

      DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 4/2020
       kèm file

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM  (19/03/2020)
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
kèm file
DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 03/2020  (19/03/2020)

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰCTHI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 03/2020

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 02/2020  (19/02/2020)

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 02/2020
kèm file

 

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 01/2020  (21/01/2020)

      DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 01/2020
       Kèm file

             

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 12/2019  (13/12/2019)

 DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 12/2019
kèm file


quyết định 2195/QĐ-UBND ngày 3/12/2019  (05/12/2019)
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QPPL HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ CỦA UBND HUYỆN
Kèm file
DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 11/2019  (25/11/2019)

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 11/2019
Kèm file

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT  (23/10/2019)
DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Kèm file
BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT  (25/09/2019)

       BỘ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở  CƠ SỞ, XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
Kèm file

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT  (17/09/2019)
DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH KỂ TỪ THÁNG 9/2019
Kèm file
danh mục văn bản pháp luật  (14/08/2019)
DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ THÁNG 8/2019
Kèm file
VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 1/7/2020  (01/07/2020)
VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ 1/7/2020
Kèm file
TDOffice - Văn phòng điện tử