Kinh tế
Kinh tế
VAI TRÒ CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT THỰC HIỆN NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ PHƯỚC KHÁNG 
04/03/2020 
 

Trong những năm qua, đồng chí Chamaléa Hiêu là Chủ tịch UBND xã Phước kháng đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Từ đó, giúp cho việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Đảng và Nhà nước kịp thời đến đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách; giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận kịp thời nguồn vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng với các nguồn lực khác thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.     Chủ tịch UBND xã Phước Kháng là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện, đồng chí đã phát huy tốt công tác chỉ đạo, giám sát thực hiện, nêu cao tinh thần trách nhiệm với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện. Trong những năm qua, đồng chí đã chú trọng đến công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện đối với hoạt động tín dụng chính sách đến địa bàn các thôn.
Đến ngày 29 tháng 02 năm 2020 dư nợ cho vay trên địa bàn xã là 16.323 triệu đồng/438 hộ vay; chất lượng nợ được duy trì, toàn xã không có nợ xấu.

     Để kịp thời nắm bắt việc triển khai thực hiện cho vay và quản lý vốn vay, vào các ngày giao dịch cố định hàng, đồng chí thường xuyên tham gia họp giao ban tại các Điểm giao dịch xã. Qua đó đã kịp thời chỉ đạo, đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương.  

     Để tiếp tục phát huy tốt những kết quả trong năm 2020, Chủ tịch UBND xã Phước Kháng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện giao, tập trung xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn các thôn, Tổ TK&VV và kiểm tra việc sử dụng vốn vay của các đối tượng thụ hưởng chính sách.

     Với sự quan tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và sự chỉ đạo quyết liệt trong triển khai, thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã Phước Kháng của đồng chí Chủ tịch UBND xã, nguồn vốn tín dụng chính sách đã kịp thời chuyển tải đến đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn kịp thời có vốn đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi, tăng thu nhập, có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng với các nguồn lực khác thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã./.

Văn Trứ - NHCS huyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử