Ủy ban nhân dân 
Ủy ban nhân dân 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Kim Hoàng

Chủ tịch UBND huyện

3

Đặng Ngọc Minh Quang

Phó Chủ tịch UBND huyện

4

Đặng Ngọc An

UVTV, Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự huyện

5

Lê Quang Dũng

UVTV, Trưởng công an huyện

6

Đỗ Nguyên Hải Đăng

Chánh VP HĐND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TDOffice - Văn phòng điện tử