UBND xã 
UBND xã 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

ỦY BAN NHÂN DÂN BẮC PHONG

1

Nguyễn Văn Khoa

Chủ tịch

2

Nguyễn Văn Tiển

Phó chủ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN BẮC SƠN

1

Tôn Long Dũng

Chủ tịch

2

Sầm Văn Tim

Phó chủ tịch

3

Lượng Thị Gọn

Phó chủ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỢI HẢI

1

Trần Minh Hùng

Chủ tịch

2

Võ Ngọc Phương

Phó Chủ tịch

3

Phan Thị Kim Thoa

Phó Chủ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÔNG HẢI

1

Mai Duy Bàng

Chủ tịch

2

Hồ Hoàn Kiếm

Phó Chủ tịch


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC KHÁNG

1

Chamaléa Hiêu

Chủ tịch

2

Katơr Hiền

Phó chủ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC CHIẾN

1

Chamaléa Hiến

Chủ tịch

2

        Patâu a xá Ngoan

Phó chủ tịch

 

 

TDOffice - Văn phòng điện tử