UBND xã 
UBND xã 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ

Stt

Họ và tên

Chức vụ

ỦY BAN NHÂN DÂN BẮC PHONG

1

Phạm Thái Sơn

Chủ tịch
 2  Nguyễn Văn Tiển
 Phó Chủ tịch

3

Nguyễn văn Tuấn
Phó Chủ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN BẮC SƠN

1

Tôn Long Dũng

Chủ tịch

2

Châu Văn Nho

Phó chủ tịch


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LỢI HẢI

1

Võ Ngọc Phương

Chủ tịch

2

Trần Thị Kim Phượng

Phó Chủ tịch

3

Patâua xá Quốc

Phó Chủ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÔNG HẢI

1

Nguyễn Hu Trí

Chủ tịch

2

Hồ Hoàn Kiếm

Phó Chủ tịch
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC KHÁNG

1

Chamaléa Hiêu

Chủ tịch

2

Katơr Hiền

Phó chủ tịch

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỚC CHIẾN

1

Chamaléa Thị Liếm

Chủ tịch

2

        Patâua Xá Ngoan

Phó chủ tịch

 

 

TDOffice - Văn phòng điện tử