Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
THUẬN BẮC: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 
19/01/2021 
 

          Sáng ngày 14-11, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. 

       Năm 2020, huyện Thuận Bắc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong điều kiện khó khăn nhiều hơn là thuận lợi, nhưng với sự chỉ đạo  của Huyện ủy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện và nhất là sự chỉ đạo điều hành tập trung quyết liệt của UBND huyện, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, huyện Thuận Bắc đã khai thác có hiệu quả các nhóm ngành đột phá, trụ cột; các dự án động lực thay thế được tập trung triển khai đã thật sự biến các khó khăn, bất lợi, thách thức thành cơ hội và lợi thế để phát triển. Trong năm 2020, huyện Thuận Bắc đã hoàn thành đạt và vượt toàn bộ 14/14 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.


                           Đ/c Vũ Ngọc Đương - Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc phát biểu  tại Hội nghị


                          Đ/c Phạm Trọng Hùng - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

   Năm 2021 là đầu thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, tạo đà bứt phá cho kế hoạch 5 năm 2021-2025;
năm tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Theo UBND huyện Thuận Bắc trong năm 2021; một số dự án lớn sẽ tiếp tục triển khai đầu tư như các dự án điện gió, các dự án về du lịch, dịch vụ và một số dự án khác, là động lực để kinh tế-xã hội của địa phương phát triển nhanh, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Bên cạnh đó vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến bất thường, tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của một bộ phận người dân....Trên cơ sở bối cảnh tình hình nêu trên, căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đã được Huyện ủy, HĐND huyện thông qua, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020, lãnh đạo UBND huyện Thuận Bắc yêu cầu các ngành, địa phương xác định rõ yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2021 với phương châm hành động: Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Tăng tốc - Hiệu quả”, Tiếp tục thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững; thực hiện hiệu quả hơn, chất lượng hơn các nhiệm vụ trọng tâm; tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện phát triển năng lượng tái tạo, phát triển du lịch. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành, nâng cao chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận trong xã hội và huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới để phát triển nhanh, bền vững; đặc biệt phải khơi thông các điểm nghẽn, nút thắt trong từng lĩnh vực, của các cơ quan, đơn vị, địa phương, để bảo đảm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội huyện nhà, tạo tiền đề và niềm tin cho phát triển của những năm tiếp theo./.

Lê Nguyện - Ngọc Ngân 
TDOffice - Văn phòng điện tử