Quy hoạch sử dụng đất

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ(11/05/2019)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ
Kèm file

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN(05/12/2019)

 b BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

     DỰ THẢO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ 2020-2024.pdf

 B       


b
quyết định 474/QĐ-UBND ngày 28/12/2018(04/01/2019)

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2019 của huyện Thuận Bắc
Đính kèm file

Kèm bản đồ

quyết định 460/QĐ-UBND ngày 26/12/2018(04/01/2019)

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Thuận Bắc
Đính kèm file

Kèm bản đồ

Quyết định 343/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 (29/12/2017)

Quyết định phê duyệt sử dụng đất năm 2017 huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.
Đính kèm file/chinhquyen/thuanbac/Admin/tháng 102017/QDUB343_signed (1).pdf

Kèm bản đồ

TDOffice - Văn phòng điện tử