Kinh tế
Kinh tế
Phòng giao dịch Ngân hành chính sách xã hội huyện Thuận Bắc tập trung triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong tháng 2 năm 20207 
18/02/2020 
 

     Ngay đầu năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện được NHCSXH tỉnh Ninh Thuận và Tổng Giám đốc NHCSXH cho phép giải ngân tăng trưởng 2% dư nợ so với 31/12/2019 ở một số chương trình phục vụ sản xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng chính sách kịp thời.

      Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2020, tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 67-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tổ chức thực hiện cơ bản hoàn thành các chương trình cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh đạt chỉ tiêu cho phép tăng trưởng 2% so với dư nợ đầu năm, giải ngân hoàn thành chương trình cho vay học sinh, sinh viên; duy trì nâng cao chất lương tín dụng trên địa bàn huyện; vận động hộ vay trích chuyển tiền tiết kiệm trả nợ gốc đối với những hộ có số dư tiền gửi tiết kiệm trên 10% so với dư nợ vay; làm việc, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn phân kỳ và kỳ cuối các chương trình để cho vay quay vòng; tích cực phối hợp huy động tiết kiệm của các tổ chức cá nhân theo lãi xuất thị trường. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Trong đó, tập trung thực hiện củng cố nâng cao chất lượng hoạt động ủy nhiệm của Tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao chất lượng ủy thác của các cấp Hội và đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tổ chức kiểm tra giám sát nguồn vốn cho vay. Tiếp tục phấn đấu duy trì nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn; tích cực phối hợp với các thành phần liên qua tổ chức phân tích, đánh giá thu hồi nợ khoanh; rà soát lập hồ sơ rủi ro theo nguyên nhân khách quan kịp thời.

     Bám sát chỉ đạo của cấp trên; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của nội bộ của Phòng giao dịch NHCSXH huyện và của các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác. Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu đăng ký thi đua nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn trong năm 2020./.

Văn Trứ - NHCS huyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử