Kinh tế
Kinh tế
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc tăng cường các giải pháp nhằm thực hiện thu hồi nợ đến hạn từ các chương trình cho vay 
06/10/2020 
 

Để chỉ tiêu thu hồi nợ đến hạn trong năm 2020 đạt kế hoạch chỉ tiêu giao, đòi hỏi phải có giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện đạt toàn diện các chỉ tiêu quan trọng được giao, với mục tiêu xuyên suốt là tăng trưởng tín dụng đi đôi với duy trì nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách và đáp ứng nhu cầu vốn cho vay quay vòng.

Lãnh đạo NHCSXH huyện và Hội LHPN huyện làm việc tại xã Bắc Phong


     Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc Phòng giao dịch tổ chức họp, thống nhất  đề ra các giải pháp chỉ đạo cán bộ nghiệp vụ tập trung nâng cao trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện thu hồi nợ phân kỳ, nợ đến hạn kỳ cuối và bám sát thực hiện một số chỉ tiêu nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trong năm 2020 theo kế hoạch đề ra; chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND và Trưởng BĐD-HĐQT vào cuộc chỉ đạo các thành phần liên quan phối hợp với NHCSXH huyện triển khai thực hiện chỉ tiêu tín dụng chính sách được giao trên địa bàn kịp thời.

     Đề ra các giải pháp cụ thể để cán bộ tín dụng thực hiện, tham mưu cho Cấp ủy và chính quyền địa phương chỉ đạo Hội đoàn thể và Tổ TK&VV phối hợp với các thôn bám sát danh sách các hộ vay cónợ đến nợ đến hạn để thường xuyên đôn đốc nhắc nhở người vay; tổ chức Hội nhận ủy thác, Trưởng thôn và Tổ TK&VV phân tích, đánh giá, làm việc trực tiếp với người vay về tình hình kinh tế, khả năng trả nợ để có giải pháp triển khai thu hồi triệt để đối với các hộ có khả năng trả nợ, đối với các món nợ chưa có khả năng thu hồi phải đưa ra các giải pháp, tìm nguyên nhân để kịp thời báo cáo, tham mưu cho Chủ tịch UBND xã chỉ đạo xử lý, đảm bảo đúng theo quy định của ngành; tập trung phân tích, đánh giá các mặt làm được, các mặt còn hạn chế trong phương hướng, giải pháp để báo cáo chính quyền địa phương chỉ đạo ngay trong cuộc họp giao ban tại điểm giao dịch xã; tuyên truyền, vận động thông báo cho người vay nắm bắt số nợ đến hạn phải trả để người vay có thời gian chuẩn bị phương án trả nợ kịp thời. Từ đó, nợ đến hạn phải xử lý nghiệp vụ như cho vay lưu vụ hoặc gia hạn nợ đã giảm tuyệt đối so với các năm trước; các món vay đến hạn trả nợ đã không còn phải chuyển nợ quá hạn do ý thức chủ quan từ các thành phần có liên quan; từ đó đã được người dân đồng tình thực hiện, được thể hiện qua số liệu thu hồi nợ đến ngày 30/9/2020 như sau: tổng nợ đến hạn trong năm 2020 là 10.029 triệu đồng/263.977 triệu đồng tổng dư nợ, chiếm tỷ lệ 3,8%; 9 tháng đầu năm thu hồi được 8.664 triệu đồng/10.029 triệu đồng nợ đến hạn, tỷ lệ thu hồi đạt 86,4%; nợ đến hạn 3 tháng trong năm còn lại là 1.295 triệu đồng, chiếm 12,9% nợ đến hạn năm 2020; Đến nay các món vay đến hạn của các tháng còn lại trong năm người vay đều cam kết sẽ trả dứt điểm khi đến hạn, nợ đến hạn đã được kiểm soát chặt chẽ, không có món vay nào phải chuyển nợ quá hạn./.

 

Văn Trứ 
TDOffice - Văn phòng điện tử